Beleid Ereleden

Richtlijnen voor benoeming van leden van de supportersclub PEC ZWOLLE tot erelid dan wel lid van verdienste op grond van artikel 4, vijfde lid van de Statuten van de Supportersclub PEC Zwolle.

 1. Onderscheidingen
  De supportersclub PEC ZWOLLE kent de volgende onderscheidingen:
  1) erelid van de supportersclub PEC ZWOLLE
  2) lid van verdienste van de supportersclub PEC ZWOLLE Zowel een erelid als een lid van verdienste wordt op voordracht van het bestuur voorgesteld en toegekend door de Algemene ledenvergadering.

 2. Criteria Ereleden
  Ereleden worden door de Algemene ledenvergadering benoemd op voorstel van het bestuur. Tot ereleden van de supportersclub kunnen benoemd worden leden die:
  - Minimaal 3 bestuur periodes van minimaal 3 jaar.
  of
  - actief zijn geweest als bestuurslid en minimaal 15 jaar vrijwilliger zijn met toegevoegde / belangrijke waarde.

  Leden van verdienste Tot leden van verdienste van de supportersclub kunnen benoemd worden leden die:
  - minimaal 15 jaar werkzaam als vrijwilliger en buiten gewoon verdienstelijk voor de supportersclub zijn geweest.
  of
  - minimaal 20 jaar na het bereiken van de 18-jarige leeftijd volwaardig lid zijn en gedurende deze periode een actieve rol binnen de supportersclub te hebben vervuld.

 3. Procedure
  a) Een voorstel tot voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de supportersclub worden gedaan. Deze voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.
  b) Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde richtlijnen voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
  c) Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.
  d) Op de eerst volgende algemene ledenvergadering wordt het voorstel voordracht voor een onderscheiding aan de leden voorgelegd.
  e) Per seizoen zal het bestuur maximaal een voorstel kunnen doen van 1 erelid en 1 lid van verdienste aan de algemene leden vergadering. In het geval er in een bepaald seizoen meerdere voorstellen tot voordracht worden gedaan, zal het bestuur in overleg met de commissie supporterszaken kiezen welke persoon uiteindelijk door het bestuur zal worden voorgedragen voor een onderscheiding.
  f) Als de algemene ledenvergadering het voorstel bekrachtigd wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt tijdens deze leden vergadering.
  g) Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.

 4. Algemene voorwaarden
  a) Alleen leden van de supportersclub kunnen worden voorgedragen als lid van verdienste.
  b) Zittende bestuursleden kunnen niet als erelid of lid van verdienste worden voorgedragen.
  c) Bij het voorstel tot lid van verdienste of erelid zal een omschrijving worden gegeven van de redenen hiervoor.
  d) Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen aan de vereniging.
  e) Leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie aan de vereniging.
  f) De leden van verdienste en de ereleden zullen een vermelding krijgen op de internetsite van de vereniging, inclusief vermelding van het jaartal.
  g) Lid van verdienste krijgt een bijbehorende onderscheiding en een bloemetje.

 5. Rechten
  Rechten van ereleden en leden van verdienste
  a) vrijstelling van het betalen van contributie van de supportersclub.

 6. Plichten
  Plichten van ereleden en leden van verdienste
  a) Een erelid / lid van verdienste zal zich als een eerzaam burger gedragen.
  b) Bij eventuele misdragingen zie punt b bij voorbehoud.

 7. Voorbehoud
  a) Het bestuur van de vereniging kan om gegronde redenen in overleg met de supporterscommissie een commissie samenstellen met een nader te bepalen samenstelling om te kunnen afwijken van de hiervoor gestelde criteria.
  b) Bij ernstige misdragingen na benoeming tot erelid dan wel lid van verdienste kan het bestuur in overleg met de supporterscommissie aan de algemene leden vergadering voorstellen om de benoeming ongedaan te maken.