Begeleiders

Gedragsregels

De Supportersclub PEC Zwolle neemt (machts-) misbruik en seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft hiervoor gedragsregels voor begeleiders opgesteld.

Deze gedragsregels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie begeleider en de personen die hij/zij begeleidt te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en de personen die hij/zij begeleidt in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die ook worden onderschreven door de Supportersclub PEC Zwolle. 1

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de personen die hij/zij begeleidt zich veilig voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de personen die hij/zij begeleidt te bejegenen op een wijze die hun waardigheid aantast, en verder in hun privéleven door te dringen dan nodig is.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de personen die hij/zij begeleidt.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige personen die hij/zij begeleidt tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de personen die hij/zij begeleidt niet op een zodanige wijze aanraken dat de personen die hij/zij begeleidt en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de personen die hij/zij begeleidt en met de ruimte waarin de personen die hij/zij begeleidt zich bevindt, zoals de kleedkamer of de bus.
 8. De begeleider heeft de plicht de personen die hij/zij begeleidt te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 9. De begeleider zal de personen die hij/zij begeleidt geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de personen die hij/zij begeleidt.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de personen die hij/zij begeleidt is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder (machts-) misbruik en seksuele intimidatie, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. (machts-) misbruik en seksuele intimidatie met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.